Du måste fylla 18 år senast det kalenderår som studierna startar för att kunna studera på Ågesta folkhögskola. Så här går antagningen till:

Ansökan
Du lämnar in en komplett ansökan via skolans hemsida och vi bekräftar att vi har tagit emot din ansökan.

Spelprov
Du kommer att framföra obligatoriska låtar ackompanjerad av skolans elever. En antagningsjury bedömer sound, tajming, musikaliskt uttryck, samspel och improvisation. Vi antar inte dig som har för mycket att lära och inte dig som redan är på professionell nivå. Du kommer även få göra ett kortare a vista-prov där du använder (1) ditt instrument eller (2) din röst och spelar/sjunger efter noter.

(1) För dig som söker på instrument ber vi dig förbereda dig att spela låten The chicken. Förbered dig att spela igenom melodin en gång, improvisera över ackorden och även att kunna kompa låtens ackord. Förbered även en egen vald låt som du spelar solo eller till inspelad bakgrund.

Notlänk:
The Chicken - Jaco Pastorius
Lyssningslänk:
The Chicken (live) - Nils Landgren

(2) För dig som söker på sång ber vi dig förbereda dig att sjunga låten Fly me to the moon. Förbered dig att sjunga igenom melodi och text en gång samt improvisera över låten. Du blir ackompanjerad av skolans deltagare/elever på Fly me to the moon. Förbered även en egen vald låt som du sjunger solo eller till inspelad bakgrund.

Notlänk, två olika tonarter:
Lyssningslänk:
Fly Me To The Moon - Julie London

Du kan även sjunga i andra tonarter men då vill vi att du tar med egen kompskiss med ackord till musikerna som kompar.

Teoretiskt prov
Du kommer få göra ett kortare teoretiskt prov som är diagnostiskt och där vi ser dina teoretiska förkunskaper för att lättare kunna gruppindela och anpassa undervisningen efter nivå.

Beslut om antagning
Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men rektor är ytterst ansvarig. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Information om antagning till Allmän kurs
Allmän kurs är en utbildning på gymnasienivå där du läser de ämnen du behöver få behörighet i för att få gymnasiekompetens och bli behörig till studier på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Grundläggande krav för antagning
Du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:
● Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
● Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:
● Har behov av att läsa allmän kurs, vilket du har om du inte har gått gymnasiet alls, eller om du saknar behörighet i något eller några av de ämnen som krävs för att få grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.
● Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som uppskattas ha bäst förutsättning att göra sig nytta av kursen. När man väljer vilka som kommer ha störst nytta av kursen så kommer dessa faktorer att ha betydelse:
● Du bedöms vara motiverad att studera.
● Du har behov av att studera med ett lugnare tempo och större möjlighet till stöd än vad man normalt kan få på motsvarande kurser på Komvux.
● Du bedöms ha förmåga att studera på heltid och ha god närvaro.
● Du är motiverad till att studera enligt folkhögskolepedagogiken vilken lägger stor vikt vid både individ och grupp. Det innebär att du har förmåga att reflektera över din egen roll i en grupp, samt att du kan se andras behov och tar hänsyn till dem.

Ansökningsprocessen

 • 1) Du fyller i ansökan som finns här http://www.agesta.nu/ansokan/index.html
 • 2) Du bifogar eventuella betyg från grundskolan, gymnasiet eller motsvarande
 •     2.1) Du bifogar personbevis
 •     2.2) Du bifogar eventuella arbetsgivarintyg

 • 3) Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan. Bekräftelsen kan du se i “mina sidor” i det konto i Schoolsoft som du skapade när du gjorde din ansökan.

 • 4) Du får besked om du kommer att bli kallad på intervju. För att kallas till intervju behöver du lämna en fullständig ansökan. Om det är många som söker, så använder vi urvalskriterierna för att välja vilka som kallas till intervju. Under intervjun utgår vi från ett frågeformulär där vi ställer frågor om dig och din studiebakgrund samt dina mål med att studera på Ågesta folkhögskola.

 • 5) Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men skolans rektor är ytterst ansvarig.

 • 6) Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.

 • 7) Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Allmän kurs svenska som andraspråk är en utbildning på gymnasienivå. Fokus på linjen är att utveckla kunskaper och färdigheter i det svenska språket, men du kan också uppnå gymnasiekompetens och bli behörig till studier på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Grundläggande krav för antagning
Du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:
● Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
● Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen/ kunskaper i svenska som motsvarar minst sfi d-nivå.
● Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

 • Har behov av att läsa allmän kurs.

 • Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som uppskattas ha bäst förutsättning att göra sig nytta av kursen. När man väljer vilka som kommer ha störst nytta av kursen så kommer dessa faktorer att ha betydelse:

  • Den språkliga nivån bör vara så att du har nytta av att läsa svenska kurser på gymnasienivå.
  • Du bedöms vara motiverad att studera på folkhögskola.
  • Studievana
  • Om du har arbetslivserfarenhet.
  • Är eller har varit engagerad i någon förening.


Ansökningsprocessen

 1. Du fyller i ansökan som finns här https://www.agesta.nu/ansokan/index.html
 2. Du bifogar:
  • eventuella betyg från grundskolan, gymnasiet eller motsvarande
  • personbevis
  • eventuella arbetsgivarintyg

 3. Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan. Bekräftelsen kan du se i “mina sidor” i det konto i Schoolsoft som du skapade när du gjorde din ansökan.

 4. Du får besked om du kommer att bli kallad på intervju. Under intervjun är vi två personer som intervjuar och vi utgår från ett frågeformulär där vi ställer frågor om dig och din studiebakgrund samt dina mål med att studera på Ågesta folkhögskola. Vi ber också sökande att göra ett språktest. Språktestet avgör inte om man blir antagen, utan det är ett sätt för oss att se vilken nivå våra sökande har på sin svenska.

 5. Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men skolans rektor är ytterst ansvarig.

 6. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.

 7. Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Omdömessättning Ågesta folkhögskolas allmänna linjer

Som deltagare på allmän linje har man rätt till att omdömessättas årligen samt vid avslutade studier. Man har även rätt att avstå från att omdömessättas.

Syfte
Syftet med Ågesta folkhögskolas omdömessättning är att ge deltagarna rättvisa möjligheter för vidare studier. För att göra detta så arbetar vi för en rättssäker och rättvis bedömning av deltagarens studieförmåga utifrån folkbildningsrådets fyra faktorer för omdömessättning. Vi vill även att omdömessättning kan kommuniceras till deltagarna på ett tydligt och förståeligt sätt så att deltagarna känner sig trygga med omdömessättningen och kan använda omdömet för sin vidare utveckling som student. För att fylla ovanstående syfte så har vi utvecklat lokala rutiner och riktlinjer.

Rutiner och riktlinjer för omdömessättning Ågesta folkhögskola

1. Alla lärare skriver in sina omdömen utifrån folkbildningsrådets fyra faktorer i skolans mall för omdömessättning. För att undvika att lärarna påverkas av varandras omdömessättning, så har lärarna inte tillgång till varandras omdömen innan omdömeskonferensen.

2. Om läraren saknar underlag för att ge omdöme i något av faktorerna, så lämnas detta fält tomt.

3. Under två omdömeskonferenser kommer man gemensamt överens om ett samlat omdöme utifrån folkbildningsrådets fyra faktorer för omdömessättning. Man skriver även om deltagarens styrkor och utvecklingsområden utifrån faktorerna samt eventuella kommentarer, samt att målen ska relateras till resultat av lärandemål för aktuell SEQF-nivå.

4. Under omdömeskonferensen kan man vikta lärares omdömen utifrån hur mycket och hur länge läraren har undervisat deltagaren.

5. Halvstegsomdömen kan användas av läraren inom en faktor om majoriteten av kriterierna på en högre omdömesnivå är uppfyllda.

6. Vid tvekan angående hur man skall vikta kriterierna så styr den överordnade uppskattningen av studieförmågan på närmaste högre utbildningsnivå.

7. Man kan ta hänsyn till funktionsnedsättningar i omdömesprocessen genom att vikta vissa faktorer mindre eller bortse från kriterier som är orimliga utifrån individens funktionsnedsättning i samråd med kurator och specialpedagog.

8. Kursföreståndarna meddelar omdömet muntligt till deltagarna.

9. Rektor alt. bitr.rektor deltar vid omdömeskollegiet höst och vår.

10. Omdömen bygger på ett års heltidsstudier. Om deltagaren har missat mer än 20% av undervisningen i genomsnitt under läsåret, så avvaktar man med omdömessättningen med en termin eller tills underlaget motsvarar ett års heltidsstudier.

11. Arbetslaget kan välja att avvakta att sätta deltagarens andra och tredje årsomdöme om deltagaren missat mycket undervisning dessa år. Dock behöver inte nivån på max 20% missad undervisning gälla som vid det första årsomdömet. Arbetslaget kan sätta ett årsomdöme vid högre än 20% frånvaro, då omfattningskravet sedan innan redan är nått.

12. Om underlag saknas i enskilda ämnen med anledning av frånvaro eller brist på inlämningar och aktivitet under lektionstid, så skall detta tas med som en del av helhetsbedömningen av deltagarens studieförmåga.

Information om antagning till Arbetsliv Austistspektrum Asperger på Ågesta folkhögskola

Arbetsliv Austistspektrum Asperger är en profilkurs där målet är att du efter genomförd utbildning har färdigheter, kunskaper och ökad självkännedom med fokus på din diagnos och på arbetslivet. Under antagningen kommer vi utifrån känn dig för-dagar och intervju uppskatta om du har behov och motivation till utbildningen.
I fall det efter antagningen finns fler med förutsättningar för att klara av målet med utbildningen än det finns platser, så kommer vi att prioritera utifrån vilka vi tror har störst nytta av utbildningen samt de som vi bedömer har störst möjlighet att tillgodogöra sig utbildningsformen folkhögskola samt praktik på en arbetsplats. För att vara behörig behöver du kunna intyga att du har en aspergerdiagnos eller en autismspektrumdiagnos.

Vi ser även gärna att du gått färdigt gymnasiet alternativt att du kommer gå ut med färdiga betyg om du går sista året på gymnasiet. Utbildningen riktar sig till dig som är är minst 18 år/alternativt fyller 18 år det år du söker.


Så här går antagningen till:

Del 1 Ansökan i Schoolsoft

Du söker digitalt via vår hemsida. När du ansöker digitalt gör du det genom Schoolsoft. Om du har ett konto sedan tidigare kan du logga in med det. Starta annars ett nytt konto. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga betyg och intyg (arbetslivsintyg och diagnosintyg) och personbevis, gärna i formaten pdf eller jpeg. Personbevis för studier kan du ladda ned från Skatteverket. Det är viktigt att du även lämnar två referenser i ditt ansökningsformulär. Du får sedan en bekräftelse på att din ansökan har kommit in.


Del 2 Känn dig för-dagar och intervju

Om kursföreståndare gör bedömningen att du har grundläggande behörighet till utbildningen så kommer du att kallas till Känn dig för-dagar och intervju. Under Känn dig för-dagarna (KDF) får du under två dagar prova på lektioner, träffa personal samt träffa andra sökande. Under KDF genomförs även en intervju.
I intervjun ställer personal från Arbetsliv Austistspektrum Asperger frågor enligt ett frågeformulär för att bedöma dina förutsättningar för att uppnå målet med kursen efter genomgången utbildning. Intervjun är även ett tillfälle för dig att få svar på de frågor som du har angående Ågesta folkhögskola och Arbetsliv Austistspektrum Asperger. Efter känn-dig-för dagarna går vi vidare i antagningsprocessen genom att vi ringer till de referenser som den sökande uppgett vid ansökningstillfället.


Del 3 Antagningsbesked

Vi kontaktar den sökande via Schoolsoft om man blivit antagen, inte antagen eller fått en reservplats. Den sökande ska sedan i Schoolsoft tacka ja eller nej till sin plats. Om den sökande tackar ja så skickar vi hem ett bekräftelsebrev där den sökande skriftligen inom 10 dagar ska intyga att de tackat ja till sin plats.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.


Del 4 Antagning till skolans internat

Om den sökande fått plats på utbildningen och även sökt till internatet så meddelar vi den sökande om plats på internat finns. Skolan har ett begränsat antal internatrum och de som bor längst från skolan har förtur till internatrummen. Vårt internat är ett studentboende utan tillgång till stöd i boendet. Den sökande behöver kunna klara av ett självständigt boende, där städning, tvätt, matlagning (frukost och helger) behöver fungera.

Den boende delar även kök med andra och delar ansvaret för att ta hand om de gemensamma ytorna. Obligatoriska boendemöten hålls veckovis och de boende har olika veckor då de ansvarar för att hålla rent i de gemensamma köken. Om man har behov av stöd så behöver man visa på att man har fått det stödet tillgodosett genom exempelvis den egna kommunen (boendestöd). Skolan för samtal med den sökande om behovet av stöd på boendet och skolan tar även kontakt med referenser.

Information om antagning till Bibelskola på distans Ågesta folkhögskola

Vi på Ågesta folkhögskola vill att våra deltagare på Bibelskola på distans utvecklar sina kunskaper om bibeln och fördjupar sin kristna tro. Vi söker därför deltagare som vill lära sig mer om bibeln och kristen tro. Du som söker bör ha en grundläggande förståelse av kristendom. Vi erbjuder bara utbildning till vuxna så du måste fylla 18 år senast det år som kursen börjar. Så här går antagningen till:


Ansökan

Du lämnar in en komplett ansökan via skolans hemsida och vi bekräftar att vi har tagit emot din ansökan. Vi strävar efter att anta så många som möjligt, ibland kan vi dock behöva avslå en ansökan. Urvalet görs då enligt följande kriterier:


Urvalskriterier

● Först sökande - I den mån som övriga kriterier uppfylls så tillsätts platserna enligt först sökande principen, reservplatser tillsätts på samma sätt.
● Studieförmåga - Genom samtal med de referenser som du har lämnat så gör vi en uppskattning av om du har förmåga, motivation och disciplin att klara av självstudier på distans. Avslag sker endast i undantagsfall.
● Datorförmåga - Då kursen ges online så krävs det att den sökande klarar av att använda dator för att skriva uppgifter och kommunicera i vårt digitala klassrum. (Stöd ges vid första kurstillfället).
● Behov av logiplats - Sent i antagningsprocessen då våra logiplatser tagit slut, kan förtur ges åt sökande som bor i närområdet och således inte är i behov av logi. Gäller ej Bibelskola på distans Norr där inga logiplatser erbjuds.


Antagningsbeslut

Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men rektor är ytterst ansvarig. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Information om antagning till Digital musikproduktion Ågesta folkhögskola

Digital musikproduktion är en yrkesinriktad utbildning där målet är att du efter genomfört utbildning har färdigheter, kunskaper och nätverk som behövs för att kunna arbeta som musikproducent.
Under antagningen kommer vi utifrån arbetsprov och intervju uppskatta om du har förkunskaper, motivation och förmåga som gör att att du efter genomfört utbildning har förutsättningar att klara av målet med utbildningen.
I fall det efter antagningen finns fler med förutsättningar för att klara av målet med utbildningen än det finns platser, så kommer vi att prioritera utifrån vilka vi tror har störst nytta av utbildningen. I och med att utbildningen är yrkesförberedande, så är det ett krav att du har gymnasiekompetens. Så här går antagningen till:


Ansökan

Du lämnar in en komplett ansökan via skolans hemsida och skolan bekräftar att vi har tagit emot din ansökan.


Arbetsprov

Om du uppfyller de formella kraven för att gå kursen så kommer du att få skicka in ett arbetsprov. Arbetsprovet består av att du skickar in musik som du har producerat. Kursföreståndare på digital musikproduktion kommer utifrån arbetsprovet att göra en bedömning av nivån på dina färdigheter som musikproducent. Vi vill att du tillsammans med arbetsprovet skickar med en beskrivning av hur du har producerat låten. När det gäller bedömningen så letar vi efter dig som har talang, motivation och färdigheter som musikproducent som gör att vi tror att du kommer att ha stor nytta av utbildningen. Vi antar inte dig som har för mycket att lära och inte dig som redan är på professionell nivå. I bedömningen så tittar kursföreståndaren bland annat på produktionens:
● Svårighetsgrad och komplexitet
● Sammansättning
● Din beskrivning av hur du har arbetat


Intervju

Om kursföreståndaren utifrån arbetsprovet gör bedömningen att du är på en nivå som gör att du kommer att ha god nytta av att gå kursen, så kommer du att kallas till en intervju. I intervjun ställer kursföreståndaren för digital musikproduktion frågor enligt ett frågeformulär för att bedöma dina förutsättningar att uppnå målet med kursen efter genomgången utbildning. För att göra detta kommer du att få svara på frågor om:
● Kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom musik och musikproduktion
● Motivation att lära
● Förmåga att samarbeta
Intervjun är även en tillfälle för dig att få svar på de frågor som du har angående Ågesta folkhögskola och kursen digital musikproduktion.


Beslut om antagning

Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men rektor är ytterst ansvarig. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Information om antagning till Konstlinjen Måleri & Keramik vid Ågesta folkhögskola

För dig som vill få en unik möjlighet till eget skapande inom måleri, teckning och keramik. Nå nya insikter om dig själv och utveckla dina förmågor med den kreativa processen i fokus. Utbildningen erbjuder baskunskaper för fortsatta studier inom konst.
Vi lägger stor vikt vid din individuella utveckling inom konsten men värnar också om gruppens förmåga att stärka skapandeprocessen. Vi söker dig med nyfikenhet, vilja, öppenhet, egensinnighet och ett djupt intresse för konst.

Ansökan
Det är lättast att ansöka digitalt via kursens hemsida. När du ansöker digitalt gör du det genom Schoolsoft. Om du har ett konto sedan tidigare kan du logga in med det. I annat fall registrerar du ett nytt konto. I andra hand kan du söka med hjälp av vår ansökningsblankett som du kan skriva ut och skicka med post.
Till ansökan bifogar du:

● Foton på max sex stycken arbetsprover i valfri teknik, men minst tre av dessa ska vara teckningar/målningar.
● Ett personligt brev där du berättar om dig själv, varför du söker kursen och vad du har för mål med den.

Intervju
Efter ansökan så får du besked om du blir kallad till en personlig intervju. En förutsättning för att kallas till en intervju är att du har lämnat en fullständig ansökan. Om det finns många som söker så gör vi ett urval av vilka vi kallar till intervju baserad på nedanstående kriterier. Observera att vi betraktar intervjutillfället som obligatoriskt och att den är en del av din ansökan. Din ansökan med arbetsprov och din intervju används sedan som underlag för att göra ett urval utifrån nedanstående antagningskriterier.

Antagningskriterier
Vi vill att du:
● visar prov på eget uttryck, konstnärlig förmåga samt en vilja att fördjupa den.
● visar intresse och engagemang för att utveckla din konstnärliga förmåga i samverkan med andra. Det konstnärliga samtalet i grupp kring dina och andras verk ger möjligheter att reflektera över din egen utveckling. Du får ge och ta del av andras kunskaper och erfarenheter.
● har vilja att analysera och reflektera över din kreativa process.
● kan ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier, samt arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare i ateljén.
● kan uttala ett mål med studierna.

Vi gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll. I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen, i syfte att skapa en grupp deltagare som bär på olika erfarenheter och kunskaper.

Beslut om antagning
Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men rektor är ytterst ansvarig. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.


OM OSS

Ågesta folkhögskola har Allmänna och Särskilda kurser. Våra Allmänna kurser är allmän profil, musikprofil, skapandeprofil och svenska som andraspråk. Våra Särskilda kurser är konstlinjen Måleri & Keramik, musiklinjerna Ensemblemusiker, Digital musikproduktion och Topliner, Arbetsliv Asperger / Autismspektrum med inriktning arbetsliv och Bibelskola på distans. Huvudman för skolan är Frälsningsarmén.

VAD SÄGER ELEVERNA?

Jag bor på internatet för gemenskapen, för att lära mig ta ansvar och för att kunna få hjälp om det behövs. Jag har fått vänner för livet!
Deltagarinformation Ågesta folkhögskolaCamilla på Allmän linje

SENASTE NYTT

 • 24-26/5 Bibelhelg Ågesta
 • 31/5 Konsert Vega Aktivitetshus
 • 31-2/6 Bibelhelg Örnsköldsvik
 • 31-2/6 Vernissage Farstaängsv. 22
 • 5/6 BBQ & konsert Allmän kurs
 • 7/6 Terminsavslutning

KONTAKTA OSS

08-562 28 100

ÅGESTA FOLKHÖGSKOLA

Bonäsvägen 5
123 52 Farsta
kontakt@agesta.nu